Du är besökare # 4688 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 
Stadgar för insamlingsstiftelsen

 

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer

 

§ 1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att verka för förbättrade judisk-kristna relationer. Stiftelsen avser att genom insamlingar och gåvor stödja initiativ som främjar judisk-kristna relationer.

§ 2 Förvaltning

Stiftelsens styrelse ska bestå av minst två och högst sex ledamöter. Styrelsen utser vid behov nya styrelsemedlemmar. Styrelseuppdragen ska gälla till dess ledamot själv väljer att avgå, till dess en majoritet av styrelsen beslutar om ledamots entledigande eller då ledamot avlider. Vid ledamots avgång utses ev. efterträdare av styrelsen. Minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter ska delta vid detta tillfälle. Styrelsen utser vid lämplig tid en så kallad advisory board, vars uppdrag är att till stiftelsens ledning ge idéer, uppslag och annan lämplig input som är till nytta för stiftelsens fortsatta arbete.

§ 3

Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer den finner lämplig.

§ 4

Till styrelsen utgår ingen ersättning för styrelseuppdraget. Resekostnad kan ges efter styrelsens godkännande.

§ 5

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6

Ordförande ska tillse att sammanträden hålles när så behövs och kallar härtill skriftligt eller muntligt. Nödvändig dokumentation ska åtfölja kallelsen när frågor av större vikt ska behandlas. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst två ledamöter begärt detta.

§ 7

När icke enligt dessa stadgar annat föreskrives är styrelsen beslutsför med minst hälften av ledamöterna närvarande varav en måste vara ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet när ej annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 8

Vid stiftelsens styrelsesammanträde ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 9 Bokföring, beslut och revision

Stiftelsen är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen och ska efter varje verksamhetsår upprätta bokslut och genomgå lagstadgad revision.

§ 10

Av styrelsen förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare om ej styrelsen annat beslutar.

§ 11

Senast den 31 mars året efter ett räkenskapsårs slut ska styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom två månader ska avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning.

§ 12 Ändringar av stadgar

Ändring av stiftelsens stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse. Vid ändring av stiftelsens ändamål gäller den för permutation lagstadgad ordning.

§ 13

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).

 

Lund den 20 oktober 1999

Birgitta Waern      Jesper Svartvik       Anita Taranger       Ingrid Törneberg


  Ladda ner stadgarna som Adobe PDF-fil - filen är 62 kB stor.
Om du har spärrat s.k. pop-uprutor på din dator, måste du tillåta dem temporärt för att kunna ladda ner filen.
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.
     
Snabblänkar: